Opłaty

Opłaty pobierane za pobyt dziecka w żłobku w 2020 roku

 

Opłaty za œświadczenia w żłobku ustala Rada Miejska w Oleœnie w drodze stosownej uchwały. Miesięczna opłata za œświadczenia w Żłobku Miejskim wynosi:

  • 12,5 % minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rodziców dzieci zameldowanych na terenie Miasta i Gminy Olesno;
  • 17 % minimalnego wynagrodzenia za pracę dla rodziców dzieci zameldowanych poza Gminą Olesno;
  • w przypadku dwóch lub więcej dzieci uczęszczających do Żłobka rodzic wnosi odpłatnośœć za kolejne dziecko w wysokoœci 50 % opłaty podstawowej.

Opłaty związane z pobytem dziecka w Żłobku wynoszą:

1) Opłata stała:

    Dzieci z gminy Olesno

325,00 zł.

    Dzieci spoza gminy Olesno

442,00 zł.

Opłata za drugie i kolejne dziecko:

    Dzieci z gminy Olesno

163,00 zł.

    Dzieci spoza gminy Olesno

221,00 zł.

2) Opłata za wyżywienie:

    Dzienna stawka żywieniowa od 01.02.2020r.

5,30 zł.

Opłata za wyżywienie wnoszona jest z dołu do 10 dnia każdego miesiąca i naliczana jest w oparciu o rzeczywistą liczbę dni przebywania dziecka w Żłobku w poprzednim miesiącu. Opłata za pobyt jest stała.
Podstawą uiszczenia opłat jest zestawienie należności sporządzone przez pracownika administracji.

Opłaty uiszcza się na rachunek bankowy Żłobka:

GMINA OLESNO -ŻŁOBEK MIEJSKI, 46-300 Olesno, ul. Kościuszki 9
nr konta: 37 1050 1171 1000 0022 2568 6217

Tytuł przelewu: Imię i nazwisko dziecka lub nr zestawienia należności

Akty prawne regulujące sposób naliczenia opłat i ich wysokość:
Uchwała nr XV/116/19 Rady Miejskiej w Oleśnie
Statut Żłobka Miejskiego w Oleœnie